ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

 

החיסכון הפנסיוני הינו אחד הנכסים החשובים והמשמעותיים ביותר שצובר אדם במהלך חייו. מטרתו לשמור על רמת חיים סבירה החל מגיל הפרישה ולהתמודד עם סיכוני החיים במקרה של מוות מוקדם או של אובדן כושר עבודה. בין אם התחלתם לעבוד במקום עבודה חדש ואתם מתלבטים היכן לחסוך את כספי הפנסיה או שאתם מתעניינים במוצרים השונים כדי לדעת אם עשיתם את הבחירה הנכונה, כדאי להתחיל בהבנת ההבדלים בין המוצרים הפנסיוניים השונים.

 

השוואה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים

  • תכולה: הן קרן הפנסיה והן ביטוח מנהלים מכילים פתרון לשלושת הסיכונים: מוות, נכות וזקנה. עם זאת, קיים שוני ביניהם בקביעת סכום הביטוח. בביטוח מנהלים קיימת גמישות רבה בקביעת סכום הביטוח לנכות ולמוות. בקרן פנסיה, לעומת זאת, הגמישות חלקית - ניתן לבחור במסלול הביטוח מתוך מספר מסלולי ביטוח שהקרן מציעה.
  • צורת התקשרות:  קרן פנסיה מנוהלת על בסיס תקנון בו מוגדרות זכויות וחובות העמיתים. התקנון ניתן לשינוי על ידי החברה המנהלת, באישור האוצר. תוכנית ביטוח מנהלים מבוססות על חוזה ביטוח בין המבוטח למבטח - חוזה שלא ניתן לשנותו.
  • דמי ניהול: בביטוח מנהלים ובקרן הפנסיה ניתן לגבות דמי ניהול מהפרמיה השוטפת וכן דמי ניהול מהיתרה הצבורה בקופה. בבואנו לבחון את מסלול ההוצאות המיטבי עבורנו, עלינו להתחשב בשני מרכיבים מרכזיים: גובה ההפקדות והיתרה הצבורה.

 

 

בקרן הפנסיה דמי הניהול המקסימאליים הם 6% מההפקדה השוטפת + 0.5% לשנה מהיתרה הצבורה, אם כי הממוצע של הקרנות נמוך מזה משמעותית ונע סביב 3.4% דמי ניהול לשנה.

בביטוח מנהלים המקסימום אותו ניתן לגבות מההפקדה השוטפת הינו 4% + 1.05% מהיתרה הצבורה.

  • אופן קבלת הכספים מהקופה:  הן בקרן פנסיה והן בביטוח מנהלים, בעת פרישה לגימלאות וכן במקרה נכות, יקבל הפנסיונר פנסיה / קצבה חודשית. לעומת זאת, במקרה מוות קרן הפנסיה תשלם פנסיה חודשית לשאירים וחברת הביטוח תשלם סכום חד פעמי או תשלום חודשי לתקופה מוגבלת.
  • שיטת הביטוח: בקרן פנסיה קיים ביטוח הדדי, שמשמעותו היא שכלל העמיתים מבטחים את היחיד ושבקרן הפנסיה חשופים העמיתים לתשואה דמוגרפית חיובית או שלילית. בביטוח מנהלים עובר הסיכון מהמבוטח למבטח ולכן המבוטחים האחרים לא מושפעים מתשואה דמוגרפית.
  • מאזן אקטוארי: קרן הפנסיה חייבת, אחת לשנה, לערוך מאזן אקטוארי המשקף את הנכסים וההתחייבויות של הקרן כלפי העמיתים. גירעון או עודף יכולים לנבוע מפער בין ההנחות האקטואריות לבין הנתונים בפועל או מפערי תשואות שהשיגה הקרן ולכן הוא יכול להשפיע על גובה הקצבה.

         בביטוח מנהלים לא קיים מנגנון איזון אקטוארי ולכן הקצבה החודשית מובטחת ואינה מושפעת משינויים אקטואריים.

  • עלויות הביטוח: בביטוח מנהלים הביטוח הוא פרטני, לכן תעריפי הביטוח הינם "במחיר השוק" - תעריף מלא ללא הנחה. בקרן הפנסיה הביטוח הוא קבוצתי הדדי. המשמעות - תעריפי הביטוח זולים יותר ולכן יותר כסף יופנה לחיסכון.
  • ההשקעה: תוכנית ביטוח מנהלים משקיעה את כספי העמיתים בשוק ההון, בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה או למסלול ההשקעה שבחר המבוטח. לעומת זאת, קרן פנסיה חדשה מקיפה משקיעה 30% מכספי העמיתים באגרות חוב מיועדות הצמודות למדד ונושאות ריבית של 4.8% לשנה. יתרת 70% מכספי העמיתים מושקעים בשוק ההון, בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה או למסלול ההשקעה שבחר העמית. האג"ח המיועדות בקרן הפנסיה משמשות עוגן הממתן את תנודתיות ההשקעה.
  • מקדם ההמרה של החיסכון: קיימים מספר מרכיבים המשפיעים על גובה הפנסיה / קצבה בגיל פרישה, העיקריים שבהם: יתרת החיסכון בעת פרישה ומקדם המרה של החיסכון לקצבה. בקרנות הפנסיה מוגדר יחס /מקדם המרה אך הוא לא מובטח - ייתכן והיחס ישתנה בעתיד ויקבע רק בגיל פרישה.

בביטוח מנהלים, במרבית התוכניות הישנות לפני 2013, יחס ההמרה היה מובטח מפני עלייה בתוחלת חיים וזה היה יתרונן הגדול על פני קרנות הפנסיה. אך החל מ-2013 נאסר על הנפקת פוליסות חדשות עם מקדם מובטח, למעט לגילאי 55 ומעלה.

  • מוטבים שאירים: בביטוח מנהלים, למבוטח הזכות לקבוע את המוטבים למקרה מוות - הזכאים לתגמולי הביטוח (למעט פיצויים). בקרן פנסיה אין לעמית / מבוטח יכולת לקבוע את הזכאים לקצבת השאירים והם מוגדרים בתקנון - בן זוג, ילד והורה.

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

 

אז במה כדאי לבחור?

כפי שניתן לראות ישנם פרמטרים רבים שהינם שונים בין שתי צורות חיסכון פנסיוני זה. באופן כללי ניתן לומר כי ברמות שכר עד השכר הממוצע במשק, יש עדיפות לקרן פנסיה. מעבר לכך - ניתן לשקול שילוב של קרן פנסיה עם ביטוח מנהלים תוך ניצול היתרונות של כל אפיק. בכל מקרה מצבו האישי של המבוטח הינו משמעותי גם הוא לבחירת  התכנית המועדפת ומומלץ ביותר להיעזר במומחי חיסכון פנסיוני כדי לקבל את ההחלטה הנכונה.

 

צרו קשר

מגדלי אלון יגאל אלון 94
מיקוד: 6789155
ת.ד: 51897
תל אביב

טלפון: 03-9494611

assistanfin@gmail.com